RSS      English

فرایند کاوی

 معرفی
 

 گروه تحقیقاتی فرایند کاوی (Process Mining)


کاوش فرآیند موضوع نسبتا جوانی می باشد که بین هوش محاسباتی و داده کاوی از یک سو و مدل سازی فرآیند و آنالیز از دیگر سو قرار می گیرد. هدف کاوش فرآیند کشف، مانیتور و ارتقای فرآیند های واقعی از طریق استخراج دانش از داده های ذخیره شده ی قابل خوانش از سیستم های اطلاعاتی امروزه می باشد. کاوش فرآیند یا processmining بیشتر به آنالیز فرآیند ها با استفاده از داده های رویداد می پردازد [FIS01,AAL00,AAL02,LAW97]. تکنیک های کلاسیک داده کاوی نظیر خوشه بندی، طبقه بندی، کاوش قانون و ... برروی مدلهای فرآیندی کسب و کار تمرکز ندارند و فقط برای آنالیز گام مشخصی در فرآیند کلی استفاده می شوند. کاوش فرآیند برروی فرآیندهای انتها به انتها تمرکز داشته و امکان پذیر هم می باشد چراکه داده های در دسترس رویداد، روز به روز بیشتر می شوند و تکنیک های کشف فرایند جدید و همچنین تکنیک های چک کردن همخوانی هم در حال توسعه روز افزون می باشند. تکنیک های کاوش فرایند از داد ههای وقایع ثبت شده برای کشف و آنالیز و ارتقای فرآیندهای کسب و کار استفاده می شود. کاوش فرآیند، به معنای کشف و مانیتورینگ و ارتقای فرایندهای واقعی با استفاده از دانش استخراج شده از event log های موجود در سیستم های اطلاعاتی امروزه می باشد. هر رویداد در یک رویداد ثبت شده به یک فعالیت اشاره دارد و مرتبط با یک مورد (نظیر یک نمونه فرآیند) می باشد.


«برای آشنایی بیشتر با فرآیند کاوی می توانید به مرجع https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C مراجعه نمایید.»

 
 اعضای فعلی (به ترتیب الفبا)

 

  •  آصف پورمعصومی


  • شکوفه قالیبافان

  •  

       پروژه ها