RSS      English

خانه گزارش های فنی گزارش مقالات ارتباط با موتور جستجوي Swoogle از طريق جاوا

ارتباط با موتور جستجوي Swoogle از طريق جاوا

موتور جستجوي Swoogle يکي از موتورهاي جستجوي معنايي است که يکي از کاربردهايش آن است که با استفاده از آن مي توانيم به جستجوي آنتولوژي مناسب براي حوزه مورد نظر خود بپردازيم .براي انجام جستجوي آنتولوژي دو روش عمده وجود دارد . طبيعتا هر يک از اين دو روش در شرايطي مناسب بوده و مورد کاربرد دارند.

 

 

(دانلود بخش اول)

(دانلود بخش دوم)

خانه گزارش های فنی گزارش مقالات ارتباط با موتور جستجوي Swoogle از طريق جاوا