RSS      English

خانه پروژه ها

پروژه ها

لوگو نام پروژه گروه تحقیقاتی تاریخ اجرا توضیحات
  سامانه خلاصه ساز ایجاز  زبان شناسی محاسباتی  1391  سامانه خلاصه سازی تک سندی و چند سندی برای متون فارسی و انگلیسی

 پیکره قرآنی فرقان زبان شناسی محاسباتی   1391 ایجاد و انتشار زیر ساخت وب معنایی برای قرآن کریم
fum-ld پروژه FUM-LD

وب معنایی و داده های پیوندی

 1388-1390 انتشار اطلاعات عمومی اساتید دانشگاه فردوسی به صورت داده های پیوندی
 

چارچوب آزمون خودکار نرم افزار

وب معنایی و داده های پیوندی  1387-1388 ارائه چارچوبی برای خودکارسازی آزمون نرم افزارهای تحت وب
موتور جستجوی چیستا بازیابی اطلاعات 1390-1392
پیاده سازی یک موتور جستجوی معنایی مبتنی بر داده های پیوندی
lc فردوس نت
زبان شناسی محاسباتی 1391
شبکه واژگان زبان فارسی
lc ریشه یاب معنایی در زبان فارسی زبان شناسی محاسباتی 1391
طراحی ابزاری برای ریشه یابی معنایی در زبان فارسی 
lc پارسر زبان فارسی زبان شناسی محاسباتی 1391
طراحی ابزار پارسر زبان فارسی
lc برچسب گذار نقش کلمات فارسی زبان شناسی محاسباتی 1392
طراحی ابزاری برای برچسب گذاری نقش کلمات در زبان فارسی
DMDW-Fava مشاوره پژوه شی و ایجاد انباره داده و داده کاوی کلمات وب معنایی و داده کاوی 1393
مشاوره پژوه شی و ایجاد انباره داده و داده کاوی

توجه: برای درخواست ابزارهای خلاصه ساز ایجاز،ارزیاب خلاصه ساز، ریشه یاب معنایی در زبان فارسی، پارسر زبان فارسی، برچسب گذار نقش کلمات فارسی و فردوس نت جهت پروژه های تحقیقاتی ، فرم ثبت نام را با اطلاعات دقیق کامل نمایید.

خانه پروژه ها