RSS      English

متریکهای اعتماد

متریک اعتماد یک تکنیک برای پیش بینی اعتماد بین دو موجودیت است، که صریحا میزان اعتماد بین آنها ذکر نشده است. موجودیتهایی که قبلا را بطه تراکنش با هم نداشته اند، میزان اعتماد بین آنها مشخص نیست و بنابراین اعتماد بین آنها را باید از طریق انتشار اعتماد پیش بینی کرد. علت انتشار اعتماد اینست که شما به دوست خود اعتماد بیشتری دارید تا به یک غریبه و همچنین احتمالا به دوست دوست خود نیز بیشتر از یک غریبه اعتماد خواهید کرد.

 

متریکهای اعتماد به دو دسته عمومی و متریکهای اعتماد محلی تقسیم می شوند.
متریکهای عمومی متریکهایی هستند که برای هر موجودیت یک رتبه کلی تعیین می شود که میزان اعتماد همه به آن موجودیت مشخص میشود. چنین متریکهایی در موتورهای جستجو و مواردی که میزان اعتماد بصورت کلی باید اندازه گیری شود کاربرد دارد. از جمله متریکهای عمومی اعتماد می توان الگوریتم های تحلیل لینک مثل pageRank را نام برد. آنچه مسلم است ورودی به یک متریک اعتماد سراسری ماتریس مجاورت یک گراف وزندار است که بعضی از اعضای آن تعیین نشده اند و خروجی یک بردار است که میزان اعتماد سراسری به هر موجودیت را تعیین میکند و بعبارت دیگر موجودیتها را بر اساس میزان اعتماد عمومی به آنها مرتب سازی میکند.
متریکهای محلی اعتماد باید میزان اعتماد هر موجودیت به سایر موجودیتها جداگانه تعیین و مشخص شود. کاربرد متریکهای محلی در سیستم های توصیه گر و مواردی است که ما یک پروفایل از هر موجودیت داریم که شامل تجربه های تراکنش او و معیارهای مهم او داریم. از جمله متریکهای محلی اعتماد میتوان advogato و tidalTrust و appleSeed و... را نام برد. آنچه مسلم است ورودی به یک متریک اعتماد محلی ماتریس مجاورت یک گراف وزندار است که بعضی از اعضای آن تعیین نشده اند و خروجی همان ماتریس است که تمامی اعضای آن مشخص شده اند.