RSS      English

ارزیابی موتور جستجو

فاکتور های ارزیابی : 1) زمان ایندکس گذاری، 2)حجم ایندکس، 3) کارایی بهنگام رسانی افزایشی، 4)کارایی زمان پرس وجو(یک مجموعه پرسشهای استاندارد وجود دارد که به موتور جستجو داده می شود مقایسه زمان پاسخگویی موتور جستجو به این پرسشها تحلیلی از کارایی موتور جستجو را ارائه میکند.) 5) تزریق اسپم به دیتاست پویش شده و مشاهده رتبه اسپم ها در نتایج جستجو است.