RSS      English

خانه گزارش های فنی سمینارها ترجمه ماشینی مبتنی بر آنتولوژی

ترجمه ماشینی مبتنی بر آنتولوژی

ترجمه ماشینی به عنوان یک کاندید جدی در تصاحب اولین جایگاه در میان 10 فناوری برتر دنیا که مدعی اند می توانند دنیا را به طور اساسی دچار تحول نمایند مدتهاست که مطرح بوده و دانشمندان و نظریه پردازان علوم مربوط به زبان شناسی و فنون مهندسی رایانه راهکارهای مشترک و متنوعی را برای حل مساله ترجمه ارایه نموده اند. با ظهور پدیده اینترنت و برداشته شدن موانع ارتباطی میان ملت ها، این موضوع بیش از پیش، مورد تقاضای ملل گوناگون،شامل گویش ها و فرهنگ های مختلف بوده است.

 translation

با یک بررسی اجمالی مشخص می گردد که شدت نیاز به سیستم های مترجم سبب شده است تا با وجود دوران رخوت و سستی درطراحی این سیستم ها باز هم این موضوع فراموش نشده و در مقطعی به عنوان یک معمای علمی ممتاز مورد توجه محققان قرار گیرد. به طوریکه اخیرا با طرح فناوری وب معنایی پژوهش هایی در این بستر آغاز شده که  نوید بخش آینده ای خوش برای این شاخه علمی می باشد. ایده اصلی رهیافت جدید اینست که از وب معنایی به عنوان یک مرجع جهانی برای از میان برداشتن ابهامات معنایی در ترجمه های ماشینی استفاده شود. وب معنایی با تکیه بر نحوه ارایه دانش بوسیله آنتولوژی ها نتایج روشهای پیش از خود را به شکل مناسبی بهبود داده است که در این مقاله با اشاره به یکی از این کاربردها نقش آن را به تفصیل شرح خواهیم داد .

دریافت فایل

خانه گزارش های فنی سمینارها ترجمه ماشینی مبتنی بر آنتولوژی