RSS      English

خانه گزارش های فنی سمینارها کاوشگر‌ها‌‌ی وب معنایی

کاوشگر‌ها‌‌ی وب معنایی

هدف از یک کاوشگر وب معنایی، کشف اسناد وب معنایی و جمع آوری داده‌های آنها می باشد. برای این منظور می‌توان از کاوشگر‌های وب سنتی استفاده کرد. اما آنها تنها به متن صفحات وب توجه دارند و محتوای معنایی صفحه را در نظر نمی گیرند. از سوی دیگر، از آنجایی که بیشتر اسناد وب به فرمت HTML هستند، کاوش داده‌های معنایی تنها بر روی زیر مجموعه کوچکی از کل وب متمرکز خواهد بود.

 semantic web crawler

بنابراین، یک کاوشگر وب معنایی می‌تواند تنها بخش‌های غنی شده از نظر معنایی را بازیابی کند و با این کار در مصرف زمان، منابع محاسباتی و ذخیره سازی داده‌ها، صرفه‌جویی کند. این تحقیق به بررسی بخش‌های مختلف در کاوشگر‌های وب معنایی می‌‌پردازد و روش‌ها‌‌ی ارائه شده در هر بخش را مورد ارزیابی قرار می‌‌دهد.

دریافت فایل

خانه گزارش های فنی سمینارها کاوشگر‌ها‌‌ی وب معنایی