RSS      English

خانه گزارش های فنی گزارش مقالات RDF Query Relaxation Strategies Based on Failure Causes

RDF Query Relaxation Strategies Based on Failure Causes

RDF Query Relaxation Strategies Based on Failure Causes 

G Fokou, S Jean, A Hadjali, M Baron

13th International Conference, ESWC 2016, Heraklion, Crete, Greece, May 29 -- June 2, 2016, Springer

 

 

از آنجا که برخی پایگاه دانش‌ها دارای اطلاعات واقعی ناقصی هستند بعضی از پرس‌وجوهایی که بر روی آنها انجام می‌شود با شکست مواجه شده و پاسخگوی نیاز کاربر نمی‌باشند. به همین دلیل روش‌های تخفیف برای پرس‌وجوهای شکست خورده اجرا می‌شود تا نتایج متناوبی بدست آید.

در حال حاضر روش‌های موجود در متن RDF اعمال شده و با استفاده از روش‌های متفاوت از قبیل تخفیف منطقی براساس داده‌ها و آنتولوژی‌های RDFS، قوانین دوباره‌نویسی پرس‌وجو، مدل‌های زبان ایستا یا توابع تطبیق چندین پرس‌وجوی تخفیف داده شده را ایجاد می‌کنند. این روش‌ها براساس شباهت بین پرس‌وجوهای تخفیف داده شده و نوع شکست خورده پرس‌وجوی کاربر می‌باشند. اما بیشتر این روش‌ها عمل تخفیف را بدون دانستن دلیل شکست پرس‌وجو انجام می‌دادند. این مقاله برای سرعت بخشیدن به این فرآیند دلایل شکست را تشخیص می‌دهد. همچنین سه روش پیشنهاد می‌شود که براساس سطوح مختلف اطلاعات در مورد دلایل شکست پرس‌وجو و نوع تخفیف داده شده آن می‌باشند.

این مقاله برای پیدا کردن دلیل شکست، حداقل زیرپرس‌وجوهای شکست خورده [1](MFSs) را پیدا کرده و دلیل را به صورت واضح توضیح داده و فرآیند تخفیف پرس‌وجو را انجام می‌دهد. ایده اصلی، اجرا نکردن پرس‌وجوهای تخفیف داده شده با داشتن یک یا چندین شکست می‌باشد. اما ممکن است زمان محاسبه MFSs بالاتر از اجرای پرس‌وجوهای تخفیف باشد. به همین دلیل سه استراتژی برای دانستن سطوح مختلف اطلاعات در مورد MFSs پرس‌وجوی کاربر و نوع تخفیف داده شده آن پیشنهاد شده است. در این مقاله ابتدا ساختارهای داده‌ای لازم برای تخفیف الگوهای سه‌گانه پرس‌وجوی RDF تعریف شده سپس سه استراتژی موردنظر معرفی می‌شود و در نهایت چندین آزمایش بر روی چندین مجموعه داده LUBM و با استفاده از Jena TDB و Virtuoso انجام شده است.

در واقع قانون تخفیف، یک قانون دوباره‌نویسی نتایج سه‌گانه در الگوی سه‌گانه تخفیف داده شده است. استراتژی‌های موجود به ترتیب جستجو مبتنی بر MFS[2] مخفف به MBS، جستجوی بهینه مبتنی بر MFS[3] مخفف به O-MBS و جستجوی کامل مبتنی بر MFS[4] مخفف به F-MBS می‌باشد. در استراتژی MBS تنها از دلایل شکست پرس‌وجوی اولیه استفاده شده تا تمام پرس‌وجوهای تخفیف داده شده را از فضای جستجو بدست آورد که شامل دلایل شکست می‌باشند. استراتژی O-MBS توسعه یافته روش قبلی است که تمام دلایل شکست باقی مانده در پرس‌وجوی تخفیف داده شده را جستجو کرده اما لزوماً تمام آنها را تشخیص نمی‌دهد. در استراتژی F-MBS این مشکل برطرف شده و تمام دلایل را پیدا می‌کند که بهینه‌ی روش قبلی است.

در نهایت نتیجه چندین آزمایش استراتژی O-MBS بهترین روش با ضریب 2 انتخاب شد.

 [1] Minimal Failing Subqueries

[2] MFS-Based Search

[3] Optimized MFS-Based Search

[4] Full MFS-Based Search

 

خانه گزارش های فنی گزارش مقالات RDF Query Relaxation Strategies Based on Failure Causes