RSS      English

خانه کارگاه های آموزشی سومین کارگاه سالانه آزمایشگاه فناوری وب 1390

سومین کارگاه سالانه آزمایشگاه فناوری وب 1390 - FUM-LD

 

بررسي يک تجربه: پروژه FUM-LD- خانم مهندس بهکمال

FUM-LDدر اين بخش از کارگاه با ارائه يک تجربه عملي، فرايند انتشار مجموعه داده هاي پيوندي مورد بررسي قرار مي گيرد. مجموعه داده اي که براي اين منظور انتخاب شده است، بخشي از اطلاعات دانشگاه فردوسي مشهد است که توسط کاربران از طريق سايت دانشگاه قابل دسترسي است. با انتشار اين مجموعه داده ها بصورت پيوندي، امکان استخراج و بازيابي خودکار آن توسط ماشين فراهم مي شود. پس از بررسي مراحل انجام کار، مشکلات و چالش هاي پيش رو براي اجراي اين پروژه به همراه راهکارهاي عملي آنها ارائه خواهد شد.

 

خانه کارگاه های آموزشی سومین کارگاه سالانه آزمایشگاه فناوری وب 1390