RSS      English

خانه زمینه های تحقیقاتی

زمینه های تحقیقاتی

آزمایشگاه فناوری وب، فعالیت های پژوهشی و آموزشی خود را از سال 1385 آغاز نموده است. در حال حاضر، گروههای کاری آزمایشگاه در زمینه های تحقیقاتی زیر فعالیت دارند.

 

line5 
                    pm
                                         
            mt              

خانه زمینه های تحقیقاتی