محصولات2

سامانه خلاصه ساز ایجاز

سامانه خلاصه سازی تک سندی و چند سندی برای متون فارسی و انگلیسی
 • گروه تحقیقاتی:
  • پردازش زبان طبیعی
 • تاریخ اجرا:
  • 1391

پیکره قرآنی فرقان

ایجاد و انتشار زیر ساخت وب معنایی برای قرآن کریم
 • گروه تحقیقاتی:
  • وب معنایی و داده های پیوندی
 • تاریخ اجرا:
  • 1388-1390

پروژه FUM_LD

انتشار اطلاعات عمومی اساتید دانشگاه فردوسی به صورت داده های پیوندی
 • گروه تحقیقاتی:
  • وب معنایی و داده های پیوندی
 • تاریخ اجرا:
  • 1387-1388