مشاوره پژوه شی و ایجاد انباره داده و داده کاوی کلمات

مشاوره پروژه شی و ایجاد انباره داده و داده کاوی کلمات

معرفی پروژه

کارفرما: سازمان فاوا شهرداری مشهد
شروع: شهریور 1393 – پایان: اسفند 1394

تاریخ اجرا

1393


پایان نامه ها


مقالات

1 6 5 1