چهارمین کارگاه سالانه آزمایشگاه فناوری وب

چهارمین کارگاه سالانه آزمایشگاه فناوری وب

چهارمین کارگاه سالانه آزمایشگاه فناوری وب

چهارمین کارگاه سالانه آزمایشگاه فن آوری وب از چهاردهم تا هفدهم بهمن ماه 1391 در مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه برگزار گرديد. محور اساسي آموزشهاي دوره شامل چهار موضوع زير تعيين گرديد:
1. وب معنايي
2.پردازش زبان طبيعي
3.معماری موتورهای جستجو
4.آشنایی و راه اندازی Hadoop و HBase
دانشجويان علاقمند پس از ثبت نام الکترونيکي که از طريق همين سايت انجام گرفت در اين دوره ها شرکت نمودند.
اميد است در آينده نيز بتوانيم با برگزاري دوره هاي آموزشي در مقياس کمي و کيفي بالاتر قدمي موثر در راه معرفي زمينه هاي پژوهشي آزمايشگاه به جامعه مخاطب برداريم.وب معنایی


چکیده


سر فصل ها

مقدمه و آشنایی، زبان های وب معنایی
Building an OWL Ontology with Protégé
برنامه نویسی وب معنایی با استفاده از Jenaارائه دهندگان


نحوه ارائه کارگاه


زمان برگزاری

روز: 14 بهمن


مدت زمان برگزاری


پردازش زبان طبیعی


چکیده


سر فصل ها

Intoduction to information retrieval
ترجمه ماشینی
ابزارهای پردازش زبان طبیعی
Text Summarization


زمینه پژوهشی


ارائه دهندگان


نحوه ارائه کارگاه

مجازی


زمان برگزاری

روز: 15 بهمن


مدت زمان برگزاری

4 ساعت


معماری موتورهای جستجو


چکیده


سر فصل ها

مقدمه و معماری کلی
خزنده ها
شاخص گذاری
رتبه بندی


زمینه پژوهشی


ارائه دهندگان


نحوه ارائه کارگاه

مجازی


زمان برگزاری

روز: 16 بهمن


مدت زمان برگزاری

4 ساعت


کارگاه HBase و Hadoop


چکیده


سر فصل ها

معرفی Hadoop
معرفی HBase
نصب HBase و Hadoop


زمینه پژوهشی


ارائه دهندگان


نحوه ارائه کارگاه

مجازی


زمان برگزاری

روز: 17 بهمن


مدت زمان برگزاری

4 ساعت


1 5 7 9