جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

   

 عنوان: تطبیق برنامه ریزی درسی بر اساس نیازمندی های شغلی با استفاده از متن کاوی

ارائه دهنده: آقای امیر توکلی حقیقی

اساتید راهنما: دکتر کاهانی، دکتر بهکمال

زمان برگزاری جلسه: یک شنبه 16 شهریور ساعت 8

(جهت ورود به جلسه کلیک کنید.)

1 8 9 3